„За почиста Македонија“ го вратија сјајот на Скопско Кале